Sexuálne orientácie

Sexuálne orientácie

Pohlavná alebo sexuálna orientácia znamená náklonnosť emocionálneho alebo erotického charakteru jedinca voči nejakej inej skupine ľudí. Najčastejšie sa pod týmto pojmom rozumie náklonnosť ku konkrétnemu pohlaviu či pohlaviam, no v tejto oblasti stále prebieha naozaj vášnivá diskusia, takže tému pochopiteľne nie je možné jednoznačne uzavrieť.

Mojim cieľom preto nebude v tomto článku vedeckým spôsobom definovať sexuálne orientácie alebo ich nejako ohraničiť. Naopak, chcem ich skôr len v skratke predstaviť a pokúsiť sa ukázať, aká veľká rozmanitosť v tejto oblasti panuje.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Okrem oficiálne uznaných sexuálnych orientácií zároveň chcem spomenúť aj tie, ktoré možno predstavujú zo seriózneho pohľadu bulvár, no mojim cieľom je zhrnúť na jednom mieste všetky sexuálne orientácie. Aký názor si na základe toho spravíte, to už nechám na vás.

Čo je sexuálna orientácia a ako sa prejavuje

Čo je sexuálna orientácia a ako sa prejavuje Sexuálna orientácia je pojem, ktorý úzko súvisí so sexualitou a aj so sexuálnym správaním. Najčastejšie orientácia vplýva na to, kto alebo čo sa nám páči, prípadne čo nás vzrušuje. Okrem tejto erotickej stránky však sexuálna orientácia zahŕňa aj citovú náklonnosť.

 • Definícia hovorí, že sexuálna orientácia je skutočná alebo prisudzovaná emocionálna alebo sexuálna náklonnosť jedného človeka k skupine iných ľudí
 • Najčastejšie ide o pohlavnú náklonnosť alebo pohlavnú inklináciu, čiže kritériom pre konkrétny typ tejto orientácie je pohlavie danej skupiny ostatných jedincov
 • So sexuálnou orientáciou sa človek rodí, nezískava ju teda až počas života

Uvedomenie si sexuálnej orientácie nie je tak úplne jednoduchý proces. Človek na to prichádza postupom života a napriek akejkoľvek snahe nie je možné tento proces zrýchliť alebo zmeniť jeho výsledok podľa vášho či akéhokoľvek iného želania. Na druhú stranu, netreba si zamieňať sexuálnu orientáciu s jednoduchými sympatiami.

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Prv, než prejdeme ku konkrétnym typom sexuálnej orientácie, treba si uvedomiť tieto veci:

v období dospievania nastáva u každého človeka nielen hľadanie vlastnej sexuálnej orientácie, ale aj formovanie názorov na celú problematiku sexuality
v dôsledku napríklad tlaku okolia či spoločenských noriem môže prísť k uzatvoreniu témy sexuálnej orientácie v rozpore s prirodzenou a jedincovi danou sexualitou
preto môže nastať spoznanie skutočnej sexuálnej orientácie oneskorene, pričom ak ide o prechod z väčšinovej na menšinovú orientáciu, tak sa tento stav nazýva coming out

PREDSUDKY? ZABUDNITE NA NE

Hovorí sa, nesúďte, aby ste neboli súdení. To isté sa týka aj predsudkov. Viem, že môže byť na prvý pohľad jednoduché posudzovať niekoho podľa jeho sexuálnej orientácie, ale odporúčam na to zabudnúť. Nie je to dôležité ani užitočné pre vás a ani pre nikoho iného.

Všetky sexuálne orientácie a ich prehľad

Všetky sexuálne orientácie a ich prehľad Z vedeckého hľadiska sa rozoznávajú tri základné typy sexuálnej orientácie. Ide o heterosexualitu, homosexualitu a bisexualitu. Takáto klasifikácia je samozrejme správna, no občas sa k nej pridávajú aj niektoré neoficiálne typy.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Tu sú všetky sexuálne orientácie, či už oficiálne alebo neoficiálne:

Heterosexualita: V ľudskej populácii je najčastejšou sexuálnou orientáciou heterosexualita. Ide o takú sexuálnu orientáciu, kedy vás priťahuje opačné pohlavie, čiže mužov priťahujú ženy a ženy zas naopak priťahujú muži. Táto orientácia je z hľadiska reprodukcie prirodzená, pretože umožňuje pohlavné rozmnožovanie sa.

Homosexualita: Druhou najčastejšou pohlavnou orientáciou je homosexualita. V tomto prípade ide o emocionálnu a/alebo sexuálnu orientáciu na rovnaké pohlavie, čiže mužov priťahujú muži a ženy zas priťahujú ženy. V minulosti bola táto sexuálna orientácia predmetom odsúdenia, dnes je však väčšinovo už tolerovaná.

Bisexualita: V prípade, že vás priťahuje to isté pohlavie, ale aj opačné pohlavie, tento stav sa nazýva bisexualita. Ide o sexuálnu orientáciu, pri ktorej mužov priťahujú muži aj ženy, to isté platí aj o ženách, kedy ich priťahujú ženy aj muži. Priťahovanie môže mať emocionálny aj erotický charakter, nie je to pevne dané.

Asexualita: Opačným typom sexuálnej orientácie je asexualita. Tu treba povedať, že nie všetky odborné klasifikácie tento stav označujú ako sexuálnu orientáciu, ale ja som tak spravil kvôli informovanosti. Za týmto pojmom sa totiž skrýva stav, kedy vás nepriťahuje z erotického alebo emocionálneho hľadiska nikto a nič.

Demisexualita: Ďalšie sexuálne orientácie už budú neoficiálne, no aj tie sem kvôli čo najlepšiemu pokrytiu zaradím. Za pojmom demisexualita sa skrýva stav, kedy nastáva sexuálna príťažlivosť bez ohľadu na pohlavie, avšak dôležitým predpokladom je najprv vytvorenie emocionálnej príťažlivosti a väzby.

Polysexualita: Za týmto pojmom sa skrýva v podstate bisexuálna sexuálna orientácia, čiže orientácia na viacero pohlaví. Zároveň však platí, že ľudia s touto orientáciou vidia v súčasnej klasifikácii len na mužské alebo ženské pohlavie obmedzenie, podľa ich názoru totiž existuje viac pohlaví a priťahujú ich všetky.

Sapiosexualita: Táto sexuálna orientácia nemá príliš veľa spoločné s orientáciou na skupinu ľudí podľa pohlavia. Takisto platí, že v prvom rade nerozhoduje ani fyzická krása. Najdôležitejším kritériom pri výbere partnera je totiž inteligencia. Až v prípade, že sa vám páči intelekt druhej osoby, môže prísť k sexuálnej náklonnosti.

Skoliosexualita: Za touto sexuálnou preferenciou či orientáciou sa skrýva príťažlivosť k osobám, ktoré nemožno zaradiť do bežnej schémy sexuálnej orientácie, čiže medzi heterosexuálov alebo homosexuálov. Ľudí so skoliosexualitou priťahujú teda napríklad transgender osoby alebo transsexuálni jedinci.

Androsexualita: Je jedno, akého ste pohlavia, ale ak vás priťahujú mužné postavy u žien alebo mužov, dala by sa vaša sexuálna orientácia pomenovať ako androsexualita. Za týmto pojmom sa skrýva náklonnosť k typickým mužským fyziologickým črtám typu výrazná čeľusť, mohutné svalstvo či výrazné ochlpenie.

Gynsexualita: Opakom androsexuality je gynsexualita. Ide o stav, kedy vás priťahujú naopak fyziologicky typické ženské črty. Aj tu je jedno, či sa z hľadiska pohlavia jedná o muža alebo o ženu, jediné podstatné vlastnosti pre erotickú príťažlivosť sú napríklad nežné typy postavy, mäkké a menej výrazné črty tváre a podobne.

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Najčastejšie otázky o sexuálnych orientáciách

Najčastejšie otázky o sexuálnych orientáciách Internetová debata na rôznych fórach alebo diskusiách je pri téme sexuálnej orientácie veľmi vášnivá a impulzívna. Treba však povedať, že mnohokrát je ovplyvnená predsudkami či nedostatkom porozumenia téme sexuality ako takej. Tu sú veci, ktoré sú najdôležitejšie:

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Má fyziologický vzhľad niečo spoločné so sexuálnou orientáciou?

Nie, hoci ide o veľmi rozšírený predsudok a to aj vo svetle viacerých vyššie spomínaných orientácií. Podľa toho, ako kto vyzerá alebo pôsobí, nemožno vôbec hodnotiť jeho sexuálnu či pohlavnú orientáciu. Sú niektoré extrémne výnimky, ale tam nejde o prirodzené správanie sa.

Je možné počas života vedome či nevedome zmeniť sexuálnu orientáciu?

Nie, zmena sexuálnej orientácie nie je možné ani vedome a ani nevedome. Sexuálna orientácia je daná už pri narodení, avšak proces jej spoznania a odhalenia môže byť niekedy natoľko komplikovaný, že človek si ju uvedomí až neskôr. Nepríde ale k žiadnej zmene.

V akom veku najčastejšie nastáva uvedomenie si sexuálnej orientácie?

U človeka dochádza zväčša k vlastnému sebapoznávaniu a uvedomovaniu si svojej sexuálnej orientácie v období počas pohlavného dospievania, čiže počas puberty. Väčšina chlapcov aj dievčat si svoju orientáciu uvedomí medzi 13. a 19. rokom života.

Aký je rozdiel medzi sexuálnou orientáciou a sexuálnou identitou?

Veľmi jednoduchý. Sexuálna identita je pojem, ktorý predstavuje označenie toho, ako sa vnímam ja sám, prípadne môže ísť o označenie pohlavia, ktoré je človeku pripisované na základe klasifikácie. Sexuálna orientácie je zas to, aká skupina ľudí ma priťahuje.

Zahŕňa sexuálna orientácia aj konkrétne sexuálne správanie?

Sexuálna orientácia je tvorená aj sexuálnym správaním, no neplatí vzorec, že k jednej sexuálnej orientácii prislúcha len jeden typ sexuálneho správania sa. V zásade si môže každý človek bez ohľadu na svoju pohlavnú orientáciu zvoliť dokonca aj sexuálnu abstinenciu.

NEVÁHAJTE VYHĽADAŤ ODBORNÍKA

Viaceré otázky, ktoré sa týkajú už individuálnej sexuality, sexuálnej preferencie alebo sexuálnej orientácie, patria skôr odborníkom, než na internetové fóra. Platí to najmä vtedy, ak si človek nie je istý vlastnou sexuálnou orientáciou, vtedy potrebuje najmä odbornú pomoc.

Ako zlepšiť a podporiť libido

Ako zlepšiť a podporiť libido Bez ohľadu na to, akú máte sexuálnu orientáciu, aby ste si mohli užiť kvalitný sexuálny život naplno, nevyhnutnou podmienkou je správne fungovanie libida. Za pojmom libido sa pritom skrýva sexuálny apetít, čiže chuť na sex, ktoré sú podmienené viacerými procesmi v tele.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Zlepšenie a podpora libida vedie práve cez zlepšenie a podporu týchto procesov:

základom je správna životospráva, čiže zdravé stravovanie, vylúčenie alkoholu a fajčenia, obmedzenie stresu a aj dostatok oddychu cez deň či spánku v noci
druhou oblasťou je podpora hormonálnej rovnováhy, čiže hladiny testosterónu u mužov a hladiny estrogénov a progesterónu u žien, napríklad cez afrodiziaka
rutina alebo stereotyp v sexuálnom živote doslova zabíjajú libido, preto treba skúšať nové polohy, vymýšľať kreatívne sexuálne hry či hľadať nové miesta
zabúdať by ste nemali ani na moderné vymoženosti, mám na mysli hlavne erotické hračky ako vibrátory, masturbátory, vibračné vajíčka alebo vibračné krúžky
veľký vplyv na kvalitu sexuálneho vzťahu a chuť na sex majú aj partnerské problémy, preto treba akýkoľvek takýto problém vyriešiť ešte pred milovaním sa

Ako fungujú prípravky na libido pre mužov a ženy a prečo ich odporúčam

Ako fungujú prípravky na libido pre mužov a ženy a prečo ich odporúčam Ak by ste chceli pomôcť svojmu libidu výraznejšie, okrem vyššie spomínaných režimových opatrení a zmien môžete skúsiť aj prírodné podporné prostriedky. Sú založené práve na rastlinných afrodiziakach, ich výhodou je vysoká koncentrácia účinných látok.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Spôsob fungovania je veľmi jednoduchý:

 • Základom týchto prípravkov sú rastlinné extrakty a ďalšie látky, ktoré podporujú hormonálnu rovnováhu a hlavne lepšie prekrvenie pohlavnej sústavy a genitálií

Najčastejšie sa jedná o tabletky s perorálnym užitím alebo o prípravky s aplikáciou priamo na vonkajšie genitálie, napríklad v podobe krémov či gélov. Ak ide o rastlinné extrakty, bežne sú využívané známe afrodiziaka typu Yerba Maté, Guarana alebo Ašvaganda. Na podporu lepšieho prekrvenia pohlavných orgánov slúžia aminokyseliny, napríklad L-Citrulín.

Erotické pomôcky a hračky

 • diskrétne doručenie
 • výhodné balenia a zľavy
 • všetky druhy na jednom mieste
 • bohatý výber

Ako pozitívne vnímam aj viaceré typické vlastnosti týchto prípravkov:

keďže v ich zložení nie sú žiadne oficiálne registrované liečivá či syntetické látky, môžete si ich kúpiť voľne bez predpisu
z toho istého dôvodu sa nemusíte obávať o nejaké vážnejšie vedľajšie účinky, oproti prípravkom s umelými či chemickými látkami sú len minimálne
viacero týchto produktov má širšie účinky, ako len čisto na libido, napríklad u mužov na zlepšenie kvality erekcie a u žien na vyššiu celkovú vitalitu

Ak sa rozhodnete prípravky vyskúšať, máte na výber dve možnosti kúpy. Prvou je ísť do najbližšej lekárne, druhou objednávka cez internet. Ja osobne preferujem práve druhý spôsob a to kvôli pohodlnosti a lepšej cene. Nakupujte však len z eshopov oficiálnych výrobcov.

ÚČINKY NEMUSIA PRÍSŤ OKAMŽITE

Ak ide o túto kategóriu prípravkov, treba si uvedomiť, že ich účinné látky sú zväčša rastlinného alebo prírodného charakteru. To so sebou nesie aj nutnosť čakať na výsledky dlhšiu dobu, takže užívanie musí byť dlhodobejšie, aj niekoľko mesiacov.

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi

Prípravky, ktoré som vyskúšal ja aj moja partnerka a naše skúsenosti s nimi Ja aj moja partnerka sme skúsili viacero rôznych foriem podporných prípravkov spomínaných vyššie. Ja som dával prednosť najmä tabletkám buď priamo na libido alebo so všeobecným podporným účinkom, partnerka zas kombinovala tabletky s krémami a gélmi. Vyberať si na trhu je z čoho, ale nie všetky značky sú rovnako kvalitné.

❤️ TIP: ak hľadáte tabletky, ktoré naozaj fungujú potom osobne odporúčam tabletky, ktoré mi priniesli najlepšie výsledky: ✅ Stoporex Klasik, ✅ Stoporex Prolong

Preto by ste mali pozerať hlavne na koncentráciu účinných látok a zloženie, nemenej tiež na referencie z praxi. Aby som vám ušetril čas pri výbere a skúšaní viacerých značiek, zverejňujem v nasledovnom prehľade tie prípravky, ktoré nám pomohli najviac:

Pre mužov:

Stoporex Klasik

Tabletky na erekciu
 • Silná erekcia
 • Vitalita
 • Sexuálne zdravie

Stoporex Prolong

Predlženie erekcie
 • Predlženie erekcie
 • Oddialenie ejakulácie
 • Vitalita

Pre ženy:

Stoporex Women

Sexuálne zdravie ženy
 • Hormonálna rovnováha
 • Libido a chuť na sex
 • Zlepšenie priebehu menštruácie

Prečítajte si tiež

Komentáre & Hodnotenie

3.00

2 Hodnotení